Thu phí dịch vụ bán đấu giá Tài Sản
1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá: 2. Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá:
Trình tự, thủ tục khi tham gia đấu giá
- Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản - Căn cứ thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. - Căn cứ quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp .
Thu phí dịch vụ bán đấu giá Tài Sản theo thông tư Số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012
Điều 10. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 
 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY ĐÔ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02773) 898 668
Ghi rõ nguồn Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp khi phát hành lại thông tin từ website này